BLOG


03.09.2016

Procedura odwrócona- nowe zasady badania ofert według Prawa zamówień publicznych


Z dniem 28 lipca 2016 r. weszły w życie liczne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, wśród nich odnajdujemy możliwość zastosowania przez Zamawiającego tzw. procedury odwróconej, w odniesieniu do badania ofert złożonych w postępowaniu nieograniczonym.
blog

Zamawiający, o ile przewidzi możliwość zastosowania art. 24aa P.z.p. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu, będzie mógł w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie weryfikować jedynie ofertę, która zgodnie z dokonaną klasyfikacją, okaże się najkorzystniejsza. W praktyce oznacza to, że niewątpliwie Zamawiający nie będzie musiał, tak jak to miało miejsce dotychczas, dokładnie weryfikować wszystkich ofert złożonych w tym przetargu, a będzie mógł ograniczyć się do „oferty wygrywającej”.

 

Przedmiotowa zmiana stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle, którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji. Celem tej zmiany jest przede wszystkim przyspieszenie długotrwałej procedury związanej z organizacją przetargu.

 

Oczywiście omawiając procedurę odwróconą nie można nie wspomnieć, iż nowelizacja wprowadziła także istotne zmiany dotyczące potwierdzania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także braku podstaw do wykluczenia, w drodze składanych przez niego oświadczeń. Oświadczenia takie w zależności od wartości postępowania składane są w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (polski skrót: JEDZ)- w przypadku przetargów, których wartość jest równa lub wyższa od progów unijnych bądź zwykłych oświadczeń składanych w przetargach o wartości poniżej progów. Oświadczenia takie stanowią dla Zamawiającego jedynie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowania, jednakże są one weryfikowane jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

 

Bez względu na wprowadzone modyfikacje, cały czas obowiązuje art. 26 ust. 3 P.z.p., co oznacza, że wykonawca, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub złożone przez niego oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, jest wzywany przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba, że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Oczywiście „procedura odwrócona” stwarza jedynie uprawnienie zamawiającego do określonego sposobu procedowania. To od konkretnego organizatora postępowania będzie zależało, kiedy zdecyduje się na skorzystanie z oferowanego mu narzędzia. Jak sądzę jednak stworzony przez prawo instrument umożliwiający ograniczenie czynności po stronie Zamawiającego będzie często wykorzystywany w praktyce.

 

Radca prawny
Magda Tyloch

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl