BLOG


08.09.2016

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - nowa dyrektywa unijna


O tym, że tajemnica przedsiębiorstwa ma ważny udział w ochronie wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami oraz instytucjami badawczymi na rynku wewnętrznym w kontekście działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, nikogo nie trzeba już dzisiaj przekonywać.
blog

O tym, że tajemnica przedsiębiorstwa ma ważny udział w ochronie wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami oraz instytucjami badawczymi na rynku wewnętrznym w kontekście działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, nikogo nie trzeba już dzisiaj przekonywać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w dniu 5 lipca 2016 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Celem dyrektywy nr 2016/943 jest wprowadzenie wspólnych środków prawnych przeciwko bezprawnemu pozyskiwaniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa w celu sprawnego funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne mające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Dyrektywa ustanawia nową, znacznie bardziej rozbudowaną i szczegółową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa.

Różnica pomiędzy dotychczasowymi regulacjami a przyjętymi w omawianej dyrektywie dotyczy w szczególności: określenia dostępności danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dyrektywa wskazuje, że nie są one powszechnie znane lub łatwo dostępne dla osób z konkretnej branży, które, na co dzień przetwarzają taki rodzaj informacji. Natomiast polskie przepisy wskazują na informacje nieujawnione w publicznym obiegu. 

Ustawa ponadto wskazuje, że tajemnicą przedsiębiorstwa są informacje, co, do których przedsiębiorca podjął odpowiednie działania ochronne.

Dyrektywa ustanawia szerszy krąg osób, które mogłyby dla pracownika być zgodnym z prawem źródłem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa., a wskazuje krąg osób, które chroniąc informację, sprawiają, że uznaje się ją za tajemnicę przedsiębiorstwa. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji takiego wymogu nie przewidują.

Niewątpliwie dostosowanie aktualnej definicji ustawowej do zawartej w dyrektywie, będzie oznaczało znaczne rozszerzenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zyski dla pracowników

Pracownicy uzyskują dostęp do tajemnic zatrudniającego ich przedsiębiorstwa i jego klientów w celu wykonywania swoich obowiązków. Dyrektywa nie nakłada ograniczeń na pracowników wykonujących umowę o pracę.  W tym przypadku nadal zastosowanie ma prawo krajowe. Nowe prawo nie wpłynie na dotychczasowe uprawnienia związków zawodowych, rad pracowników i europejskich rad zakładowych w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa, choć organizacje te będą mogły pozyskiwać od pracowników informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli będą one służyły ochronie praw pracownika.  Dzięki temu poprzez nowe uprawnienie pracowników na znaczeniu i skuteczności mogą zyskać organizacje powołane do ochrony ich praw.

W myśl dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane do ustanowienia środków prawnych służących ochronie posiadaczy tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym umożliwiających wystąpienie z roszczeniem cywilnoprawnym o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Do takich sytuacji może dojść, np., gdy osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie min. dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa lub na podstawie, których można ją wywnioskować, a posiadacz tajemnicy w wyniku tego poniesie szkodę.

Dyrektywa zakłada, że termin przedawnienia roszczeń z tego tytułu nie może przekroczyć 6 lat.

Nowa definicja obowiązywać będzie we wszystkich państwach członkowskich UE. Powinno to zwiększyć pewność prowadzenia działalności poza granicami kraju. Aktualnie nie wszystkie definicje tajemnicy przedsiębiorstwa, obowiązujące w państwach członkowskich były spójne, a nie można zapominać o tym, że nie we wszystkich państwach UE tajemnica przedsiębiorstwa podlegała w ogóle ochronie.

Zmiana ta jest z pewnością korzystna dla mniejszych przedsiębiorstw, które często nie są w stanie zaangażować znacznych środków finansowych np. na ochronę swoich produktów poprzez rejestrację patentu.

Termin implementacji dyrektywy 943/2016 upływa 9 czerwca 2018 r. Do tego czasu państwa członkowskie powinny dostosować wewnętrzne przepisy związane z tą dyrektywą.

Na marginesie warto wspomnieć, że choć dyrektywa wprost jedynie zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia danego porządku prawnego, to w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli dane państwo nie dokona implementacji, obywatel, co do zasady ma prawo powoływać się bezpośrednio na dyrektywę wobec wszelkich przepisów prawa krajowego niezgodnych z dyrektywą.

 

Radca Prawny

Monika Kuss

Wasze komentarze


 •  Syzo
  01.11.2016

  asdasdasd

 • tytyty
   KANCELARIA
  01.11.2016

  adsdsdsdsdffffffff

Dodaj komentarz

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl