BLOG


18.09.2016

Decyzje środowiskowe zmiany od 01 stycznia 2017 r.


Od 1 stycznia 2017 r., wejdą w życie kolejne przepisy zmieniające ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
blog

Od 1 stycznia 2017 r., wejdą w życie kolejne przepisy zmieniające ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Od tego dnia możliwe będzie wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie wymogów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wprowadzone zmiany są konsekwencja implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012,), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 25.04.2014), oraz dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26).

Zgodnie z unijnymi przepisami kary mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Możliwość nakładania kar administracyjnych uregulowano w dziale VII a omawianej ustawy.  Dotyczy to sytuacji, gdy, dane przedsięwzięcie jest realizowane, eksploatowane lub likwidowane z naruszeniem warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ustawodawca przewidział dużą rozpiętość kwotową kar, które mogą być wymierzane od 500 zł do 1.000.000 zł,przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Na jej wysokość wpłynie liczba i waga stwierdzonych naruszeń.

Co do zasady kara grozi min.:

  1. za naruszenie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia;
  2. za niewykonanie nałożonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku dokonania kompensacji przyrodniczej lub przeprowadzenia analizy po realizacyjnej
  3. nierealizowanie działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy
  4.  w sytuacji, gdy realizowane przez Inwestora przedsięwzięcie nie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lecz była przeprowadzona ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 i w wyniku tej oceny określono działania mające służyć zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000,
  5. naruszenia wymogów ochrony środowiska ustalonych po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  6. wtedy, gdy inwestor – wbrew wynikającym z tych decyzji obowiązkom – nie ograniczy transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko lub nie przedstawi analizy porealizacyjnej.

Po ustaleniu podstawy do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wszczyna postępowanie administracyjne po zakończeniu, którego wydawana jest decyzja

Postępowanie odwoławcze w odniesieniu do nałożonej kary pieniężnej jest bezpłatne i należy je skierować do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa i podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Można się zastanawiać, czy tak duża rozpiętość kwotowa kar, nie będzie stanowić pola do nadużyć, a sam sposób wskazania naruszeń prawa nie przysporzy w praktyce problemów z właściwym jego stosowaniem. Niemniej jednak wprowadzone zmiany powinny pozytywnie wpłynąć, na ograniczenie tworzenia dużych ferm tuczu, w tym hodowli norek, a tym samym ograniczyć ich destrukcyjny wpływ na środowisko. To jednak zweryfikuje praktyka.

Radca Prawny
Monika Kuss

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl