BLOG


19.08.2016

Wypowiedzenie umowy w drodze SMS-a


Wypowiedzenie umowy poprzez SMS czy też nagranie, w którym kontrahent odstępuje od umowy stały się faktem.
blog

Wypowiedzenie umowy poprzez SMS czy też nagranie, w którym kontrahent odstępuje od umowy stały się faktem. Wszystko to za sprawą wejścia w życie, z dniem 8 września br., ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian jakie tym razem przewidział dla nas ustawodawca pojawia się nowa forma czynności prawnej- forma dokumentowa.

 

Zgodnie z  wprowadzonymi przepisami do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest natomiast nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  Konstytutywną cechą dokumentu jest więc jego intelektualna zawartość, czyli informacja- treść obejmująca różnego rodzaju oświadczenia, w tym oświadczenia woli. Istotne by ta treść  została utrwalona w taki sposób, aby móc ją odtworzyć, a także by móc zidentyfikować nadawcę, czyli składającego oświadczenie. Co ważne do zachowania tej formy nie ma konieczności  składania dodatkowo podpisu.

 

Co to wszystko oznacza dla praktyki? Wymiana informacji na mailu między stronami będzie już mogła prowadzić do zawarcia umowy, a wysłany sms, czy też mms np. z nagraniem będzie mógł być uznany za skuteczne wypowiedzenie czy też odstąpienie od umowy. Istotne tylko, aby taki przepływ informacji zapisać na nośniku gwarantującym możliwość odtworzenia przekazywanej treści.

 

Konsekwencją powyższej zmiany jest nowelizacja art. 73-74 k.c. oraz 76 k.c. Niezachowanie zastrzeżonej formy dokumentowej rodzić będzie skutki analogiczne jak ma to miejsce w przypadku formy pisemnej, co oznacza, że tylko wyraźne zastrzeżenie takiej formy ad solemnitatem może prowadzić do jej nieważności. W innym wypadku forma taka będzie traktowana jako zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych.

 

Niewątpliwie uwzględniając już istniejące stosunki prawne konieczne jest wskazanie konsekwencji wynikającej ze zmienionego  art. 77§ 2 k.c., zgodnie z którym: „Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę”. Oznacza to, że w odniesieniu do zawartych już umów w formie pisemnej możliwe będzie ich wypowiedzenie, czy też odstąpienie, także w formie dokumentowej, oczywiście jeżeli strony nie zastrzegły rygoru nieważności dla zachowania formy pisemnej takich czynności. Nie można więc bagatelizować wprowadzonej zmiany, gdyż jej skutki mogą w praktyce dotyczyć umów zawartych jeszcze przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów.

 

Wprowadzane zmiany są przejawem dążenia do odformalizowania czynności prawnej i w pewien sposób dostosowują prawo do rzeczywistości, w której wszyscy funkcjonujemy. Rozwój nowoczesnych środków komunikacji pozwala na utrwalenie przekazywanej treści, stąd praktyczne zastosowanie formuły przewidzianej przez kodeks cywilny nie powinno nastręczać problemów przeciętnemu Kowalskiemu. Co ważne wprowadzenie przedmiotowych zmian może przyczynić się do większej pewności obrotu prawnego i możliwości skutecznego dochodzenia swych praw w postępowaniu sądowym. Tym bardziej, że ustawodawca uwzględnił fakt, iż zmiany w prawie materialnym muszą zostać uzupełnione poprzez odpowiednie zmiany w procedurze cywilnej, czego konsekwencją są zmiany w postępowaniu dowodowym uregulowanym w kodeksie postępowania cywilnego.

 

Magda Tyloch

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl